Ogłoszenie o udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania dot. SIWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie                                                           Opatów, 27.11.2020 roku

ul.
Lipowska 2

27-500
Opatów

Do wszystkich Wykonawców

                W nawiązaniu do zapytań dotyczącego
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, nr
sprawy: TDiM.26.1.6.2020, na:

Remont
drogi powiatowej nr 0707T Stara Słupia – Jeleniów – Wieś – Majdan – Podłazy –
Piórków – Załącze – Komorniki – Wszachów w m. Piórków w km 3+003 – 3+683 odc.
dł. 0,680 km

Zamawiający
zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019
poz. 1843) przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

W dniu:
24. 11. 2020r wpłynęły pytania:

Pytanie Nr 1:

W związku z przygotowaniami do złożenia oferty w ww.
postępowaniu przetargowym Wykonawca zauważa, iż z uwagi na obecną sytuacją
epidemiczną w Polsce oraz utrudnioną możliwością uzyskania wadium w formie
papierowej przez wzgląd, iż większość ubezpieczycieli zgodnie z zaleceniami
wprowadziło pracę zdalną, Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający
dopuszcza możliwość przedłożenia wadium w formie elektronicznej (z
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) – dotyczy wniesienia wadium w formie
innej niż pieniądz tj. gwarancji ubezpieczeniowej – oraz dołączenie do oferty
kopii dokumentu (wydruku gwarancji elektronicznej)?

Wykonawca zaznacza, iż na gruncie art. 781 § 2 k.c.
oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej (opatrzone bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu) jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego możliwości
złożenia wadium w wersji elektronicznej prosimy o wskazanie adresu email, na
które należy je przesłać.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia
wadium w formie elektronicznej.

Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zostać złożone w
oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oznacza to, że
skuteczne wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji wymaga złożenia
do oferty oryginału dokumentu albo złożenia dokumentu sporządzonego w postaci
elektronicznej (np. zaopatrzonego w kwalifikowany podpis elektroniczny
pracownika instytucji udzielającej poręczenia lub gwarancji, upoważnionego do
sporządzenia i wydania dokumentu) zapewniającej spełnienie wymogu złożenia
dokumentu w oryginale poprzez przesłanie go na adres elektronicznej skrzynki
podawczej e-Puap pod adresem: ZDPOpatow/SkrytkaESP,  chyba, że złożenie kopii dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium nie ogranicza Zamawiającemu możliwości zatrzymania
Wadium.

Pytanie Nr 2:

Prosimy o doprecyzowanie informacji odnośnie konstrukcji opaski –
zgodnie z opisem technicznym w jej skład wchodzi warstwa wiążąca z betonu
asfaltowego o grubości 6 cm,
podczas gdy nie wskazano jej na przekroju konstrukcyjnym oraz nie uwzględniono
w przedmiarze.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć konstrukcję opaski
zgodnie z Rys. Nr 3 „Przekroje Konstrukcyjne” to jest:

o             8 cm –  warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej

o             5 cm – podsypka z kruszywa
frakcji 2 – 5 mm

o             20 cm – podbudowa z kruszywa
łamanego o uziarnieniu 0-31,5
mm

o             10 cm – warstwa odsączająca z
piasku

Pytanie Nr 3:

Prosimy o uzupełnienie
dokumentacji o specyfikacje techniczne.

Odpowiedź:

Uzupełniono dokumentację o  specyfikacje techniczne.

Pytanie Nr 4:

Czy w przedmiarze uwzględniono
ilości związane ze zjazdami z kruszywa? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie
pozycji kosztorysowych.

Odpowiedź:

W przedmiarze (zał. nr 6 do SIWZ) uwzględniono ilości związane ze
zjazdami z kruszywa w pozycji kosztorysowej nr 2.1 i 2.3.

Powyższe
odpowiedzi wiążą strony z chwilą ogłoszenia niniejszej treści.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielanych
odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego
późniejsze oświadczenia Zamawiającego.

Grzegorz Pietrzyk

…………………………………..

Kierownik
zamawiającego