Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0731T Włostów – Osada Cukrowni Włostów – Gozdawa – Żurawniki – Malice Kościelne – Słabuszowice – Międzygórz -Rogal i drogi powiatowej nr 0730T Kolonia Okalina – Karwów – Dzierążnia – Malice Kościelne – Męczenice – Pielaszów – Nowy Daromin – Daromin polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika w m. Malice Kościelne o łącznej dł.  1,173 km.”

Termin składania ofert – do 08. 08. 2022r. do godziny 10:00

1. Niniejsze postępowaniu prowadzone jest na platformie pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl
2. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl
3. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl
4. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl
5. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA na dostawę soli drogowej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022/2023

                        DT.26.1.9.2022

      Opatów, 06. 07. 2022r

UNIEWAŻNIENIE
POSTĘPOWANIA

Zamówienie
publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w art. 2, ust 1. pkt 1
ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zarząd Dróg
Powiatowych w Opatowie
, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, postępowanie  na

dostawę soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 250 ton, przeznaczonej
do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022/2023

unieważnia i zamka bez wybrania  oferty.

Podstawa prawna:

 (K.c. Art. 
701 §  3; Art. 
703 §  1)

Uzasadnienie:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ze względu na
to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  Grzegorz Pietrzyk
……………………………………
Podpis Zamawiającego