Zapytanie ofertowe na dostawę soli drogowej dla ZDP Opatów

                    DT.26.1.9.2022

Opatów, 23.
06. 2022r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie
publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w art. 2, ust 1. pkt 1
ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą o przedstawienie
oferty cenowej na:

dostawę soli drogowej z
antyzbrylaczem
w ilości 250 ton, przeznaczonej
do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022/2023

1. Warunki jakości i dostawy soli.

1) Zakup soli wraz z
transportem na miejsce: Obwodu Drogowego nr 2 w Smugach (gm. Ożarów) – 250 t.

2) Sól drogowa z antyzbrylaczemstanowiąca przedmiot zamówienia winna spełniać
wymagania określone w normie PN-86/C-84081/02 Sól (chlorek sodowy).

3) Musi odpowiadać
wymaganiom higienicznym (posiadać atest higieniczny wydany przez Państwowy
Zakład Higieny) oraz posiadać dopuszczenie lub inny dokument (atest, aktualne
świadectwo dopuszczenia lub inny dokument) wskazujący na możliwość stosowania
na drogach na terenie kraju.

4) Termin dostawy do
30. 07. 2022r.  lub w terminie
uzgodnionym z Zamawiającym.

6) Dostawy
realizowane będą samochodami samowyładowczymi, a wykonawca jest zobowiązany do
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość
przewożonego materiału,
a w szczególności na jego zawilgocenie. Ilość i wydajność środków transportu
winna gwarantować terminowość dostaw.

7) Forma dostawy –
sól luzem bez opakowań.

2. Prosimy o złożenie oferty do dnia  29. 06. 2022  r. do godz. 1200

3. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w
Opatowie

ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

Godziny
urzędowania: 7:00 – 15:00

tel/fax: 15 8682485

zdp@zdpopatow.pl

Dopuszcza
się składanie ofert faksem, pocztą e-mail (skan oferty)

4. Termin płatności: 14 dni licząc od daty
wpływu faktury do Zamawiającego.

W załączeniu:

– Formularz cenowy;

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego ogłoszenia i
jego warunków oraz do
zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
(K.c. Art.  701 § 
3; Art.  703 §  1)

Zamawiający unieważni
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Grzegorz
Pietrzyk

……………………………………

Podpis
Zamawiającego
Ogloszenie o zamówieniu publicznym – przebudowa mostu w Malicach Kościelnych

Przebudowa drogi powiatowej nr 0730T Kolonia Okalina – Karwów – Dzierążnia – Malice Kościelne – Męczenice – Pielaszów – Nowy Daromin – Daromin w m. Malice Kościelne w km 6+560 – 6+660 oraz przebudowa obiektu mostowego  o nr ewid. (JNI): 30000625 w km 6+610

1. Niniejsze postępowaniu
prowadzone jest na platformie pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

2. Komunikacja zamawiającego z
wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem
https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

3. Oferta wraz z załącznikami musi
być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod
adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

4. Pytania do SWZ należy zadawać
za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

5. Instrukcja korzystania z
systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – budowa chodnika w Malicach Kościelnych

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0731T Włostów – Osada Cukrowni Włostów – Gozdawa – Żurawniki – Malice Kościelne – Słabuszowice – Międzygórz -Rogal i drogi powiatowej nr 0730T Kolonia Okalina – Karwów – Dzierążnia – Malice Kościelne – Męczenice – Pielaszów – Nowy Daromin – Daromin polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika w m. Malice Kościelne o łącznej dł.  1,173 km.”

1. Niniejsze postępowaniu
prowadzone jest na platformie pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

2. Komunikacja zamawiającego z
wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem
https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

3. Oferta wraz z załącznikami musi
być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod
adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

4. Pytania do SWZ należy zadawać
za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

5. Instrukcja korzystania z
systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.