Przetarg ofertowy na sprzedaż używanego samochodu ciężarowego marki Star 266

Opatów, 09. 05. 2024r

Przetarg ofertowy na sprzedaż używanego samochodu ciężarowego marki Star 266

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności – z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych

1.Nazwa i siedziba organizatora.

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00

tel/fax: 15 8682485,

zdp@zdpopatow.pl

2.Miejsce i termin przeprowadzenia postępowania:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie organizatora przetargu, tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów , w dniu 22.  05. 2024r. o godzinie 11:00

3.Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku trwałego:

Pojazd będący przedmiotem przetargu można oglądać w dniach  od  09. 05 do 22. 05. 2024r.
w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opatowie Obwód Drogowy w Smugach, w godzinach od 9.00 do 14.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

4. Przedmiot postepowania:

Przedmiotem  postępowania jest samochód ciężarowy marki Star 266, które stanowi własność Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie. Dane pojazdu  przedstawia poniższa tabela.

Lp. Nazwa ruchomości Nr nadwozia Przebieg km Stan techniczny Rok produkcji
 1. Star 266  TOP 7E60 VIN – 3312711 21924 Do obejrzenia. Zarejestrowany 1984

6. Cena minimalna:

Lp. Nazwa ruchomości Nr nadwozia Rok produkcji Cena minimalna wymagana
         1. Star 266  TOP 7E60 VIN – 3312711 1984 7 000,00 netto
1 610,00 Vat 23%
8 610,00 zł brutto

7.Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym postępowaniu:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

  1. Imię i nazwisko i adres lub nazwę ( firmę) i siedzibę oferenta
  2. Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
  3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem pojazdu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
  4. Nr telefonu do kontaktu z oferentem oraz nr faksu lub adres e mailowy,
  5. W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  6. W przypadku osoby fizycznej podpisać klauzulę informacyjną, stanowiącą załącznik nr 2 do oferty.

8. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

1) Oferty pisemne należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie ul. Lipowska 2, nie później jednak niż do dnia 22.  05. 2024r. do godziny 11.00, liczy się data i godzina wpływu do organizatora.

Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

2)Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie zaadresowanej wg poniższego wzoru:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

,,Oferta przetargowa na zakup samochodu ciężarowego Star 266

 Nie otwierać przed dniem 22. 05.  2024 r. godzina 11:00”

3) Termin związania ofertą organizator ustala na 14 dni

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego ogłoszenia i jego warunków oraz do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert. (K.c. Art.  701 §  3; Art.  703 §  1)

10. Organizator odrzuci ofertę, jeżeli:

1) zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.

2) nie będzie zawierać danych, o których mowa w pkt 7 lub będą one niekompletne, nieczytelne lub będą budziły wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

3) o odrzuceniu oferty Organizator zawiadomi niezwłocznie oferenta.

11 .Wybór oferenta:

Organizator wybierze Oferenta, który zaoferował najwyższą cenę na pojazd objęty przedmiotem zapytania.

Cena określona w ofercie, złożonej w ramach oferty, nie może być niższa od ceny minimalnej wskazanej w pkt 6..

12. Inne informację

1) Oferent zobowiązuje się również zapłacić zaoferowaną kwotę, najpóźniej w terminie odbioru pojazdów na konto Organizatora – Bank Spółdzielczy w Kielcach O/OPATÓW nr 71 8493 0004 0120 0349 9399 0001.

Przy odbiorze samochodu dostarczy potwierdzenie zapłaty oferowanej kwoty.

Nie uiszczenie oferowanej kwoty, we wskazanym terminie powoduje, że Organizator może odstąpić od realizacji przedmiotu zapytania ofertowego i zatrzymać kwotę wadium.

2) Oferent przetransportuje przedmiot przetargu na własny koszt.

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 2 Wzór umowy sprzedaży
  3. Załącznik nr 3 Star 266 Nr TOP7E60

Grzegorz Pietrzyk
……………………………………
Podpis Zamawiającego
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024 rok – zmiana nr 1

Rodzaj zamówienia Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb/procedura zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Termin wszczęcia postępowania
Robota budowlana 1.1.1 Remont drogi powiatowej nr 1528T (stary nr 0698T) Sadowie – Wszechświęte – Grocholice-Brzustowa – DW Nr 755 w m. Obręczna, Wszechświęte w km 0+370 – 0+890 odc. dł. 0,520 km Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy 347 521,00 PLN I kw.
Usługi 1.3.1 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1574T w m. Karsy polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 1,100 km, oraz regulacji stanu prawnego pasa drogowego” Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy     65 000,00 PLN     I – II kw
Usługi 1.3.2 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa DP nr 1537T gr. pow. opatowskiego – Wszachów – Iwaniska w m. Wszachów od km 1+740 do km 2+160 odc. dł. ok. 0,420 km” Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy 60 000,00 PLN I -III kw
Usługi 1.3.3 Wykonanie dokumentacji  projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. 30000612 położonego w m. Łężyce w ciągu drogi pow. nr 1535T Opatów – Jałowęsy – Niemienice w km 5+262” Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy     100 000,00 PLN     I -III kw.
Usługi 1.3.4 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP nr 1559T o nr ewid. (JNI): 30000606 w km 2+952 w m. Karwów wraz z dojazdami” Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy 120 000,00 PLN I-III kw.
Usługi 1.3.5 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych „Przebudowa DP nr 1566T i 1588T w m. Usarzów na dł. ok. 1,800 km” Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   70 000,00 PLN   I-III kw.
Usługi 1.3.6 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych „Przebudowa DP nr 1551T w m. Borków, Mydłów na dł. ok. 2,095 km” Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy 70 000,00 PLN I-III kw.
Dostawy 1.2.1 Zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg (nowa) Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   90 000,00 PLN   I-II kw.
Dostawy 1.2.2 Zakup mini ciągnika rolniczego z pługiem przednim odśnieżnym (nowy) Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy 180 000,00 PLN I-II kw
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024 rok.

Rodzaj zamówienia Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb/procedura zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Termin wszczęcia postępowania
Usługi 1.3.1 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1574T w m. Karsy polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 1,100 km, oraz regulacji stanu prawnego pasa drogowego” Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy     65 000,00 PLN     I – II kw
Usługi 1.3.2 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa DP nr 1537T gr. pow. opatowskiego – Wszachów – Iwaniska w m. Wszachów od km 1+740 do km 2+160 odc. dł. ok. 0,420 km” Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy 60 000,00 PLN I -III kw
Usługi 1.3.3 Wykonanie dokumentacji  projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. 30000612 położonego w m. Łężyce w ciągu drogi pow. nr 1535T Opatów – Jałowęsy – Niemienice w km 5+262” Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy     100 000,00 PLN     I -III kw.
Usługi 1.3.4 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP nr 1559T o nr ewid. (JNI): 30000606 w km 2+952 w m. Karwów wraz z dojazdami” Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy 120 000,00 PLN I-III kw.
Usługi 1.3.5 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych „Przebudowa DP nr 1566T i 1588T w m. Usarzów na dł. ok. 1,800 km” Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   70 000,00 PLN   I-III kw.
Usługi 1.3.6 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych „Przebudowa DP nr 1551T w m. Borków, Mydłów na dł. ok. 2,095 km” Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy 70 000,00 PLN I-III kw.
Dostawy 1.2.1 Zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg (nowa) Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   90 000,00 PLN   I-II kw.
Dostawy 1.2.2 Zakup mini ciągnika rolniczego z pługiem przednim odśnieżnym (nowy) Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy 180 000,00 PLN I-II kw
Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Ożarów.

Na podstawie zawartego porozumienia Powiat Opatowski powierzył Gminie Ożarów zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Ożarów.

Zadanie zimowego utrzymania dróg powiatowych obejmuje wszystkie niezbędne do wykonania działania i roboty zapewniające odśnieżenie dróg, utrzymanie ich przejezdności oraz likwidację gołoledzi.
Ankieta – Strategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021 – 2030 Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Ankieta – Strategia
Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021 – 2030

Szanowni Mieszkańcy
Powiatu Opatowskiego,

            W związku z prowadzeniem prac
nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021 – 2030,
zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, która jest ważną
częścią konsultacji społecznych. Zamieszczone w niej pytania mają kluczowe
znaczenie dla określenia, jakie kierunki powinien przyjąć Powiat Opatowski dla
rozwoju na najbliższe lata (2021-2030).

Państwa opinia i wiedza są niezwykle istotne w procesie formułowania
użytecznych i trafnych wniosków z przeprowadzonej na bazie ankiety analizy.
Zapewniamy, że ankieta jest całkowicie anonimowa, a uzyskane dane będą służyły
wyłącznie na potrzeby opracowania Strategii.

Szacunkowy czas wypełnienia wynosi nie więcej niż ok. 15-20 minut. Poświęcony
przez Państwa czas pozwoli nam na realizację zadań Powiatu w zgodzie z Państwa
oczekiwaniami.

Ankieta dostępna jest pod linkiem https://forms.gle/xiH3UtPpff4EZ6tx7

Ankiety prosimy wypełniać do dnia
11.02.2021r.

Serdecznie
zapraszamy do współpracy!
„Zabezpieczenie mieszkańców Powiatu Opatowskiego w walce z COVID-19 oraz podmiotów zaangażowanych w walkę z epidemią”


http://zdpopatow.pl/wp-content/uploads/2021/02/RPOWŚ-EFS-Plakat-promocyjny-COVID-19-Opatów.pdf
Informacja w sprawie trybu pracy Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie w związku z sytuacją sanitarno – epidemiologiczną.

Szanowni Państwo,

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną związaną z rosnącym ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania obsługa interesantów odbywać się będzie w miarę możliwości w trybie pracy zdalnej.

Prosimy o wykorzystanie kanałów elektronicznych w zakresie administracji publicznej, tj.:

     adres e-mail: zdpopatow@poczta.onet.pl

     telefon: 15 86 82 485

Prosimy o powstrzymanie się od osobistych wizyt w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie.

Za utrudnienia przepraszamy.