NFORMACJA O DNIU WOLNYM – 24. 12. 2021r.

INFORMACJA O DNIU WOLNYM
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie Zarządzeniem nr
2/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. ustalił dzień 24 grudnia 2021 r.
(piątek) dniem wolnym od pracy.
W związku z powyższym informujemy,
że w tym dniu tj. 24 udnia 2021 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
będzie NIECZYNNY.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym. „Budowa i przebudowa 40-tu przejść dla pieszych na drogach powiatowych…

Zamówienie publiczne pn.: „Budowa i przebudowa 40-tu przejść dla pieszych na drogach powiatowych  mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ich oddziaływania, na obszarze Powiatu Opatowskiego”.
Zadanie realizowane przy udziale finansowym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.
Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy pzp zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 24.10.2019, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Przetarg ofertowy na sprzedaż używanych samochodów ciężarowych marki Star 266

Opatów, 16.
11. 2021r

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamówienie
publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w art. 2, ust 1. pkt 1
ustawy – Prawo zamówień publicznych

Przetarg ofertowy
na sprzedaż używanych samochodów ciężarowych marki Star 266

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje,
że w prowadzonym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

VITO Anna Feć

ul. Plażowa 5

77-400 Złotów

Kryteria oceny ofert i ich
znaczenie: Cena – 100%

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę cenową o wartości

  1. Część pierwsza
    Star 266 TOP 80VV – 12 158,00
    zł brutto,
  2. Częśc druga
    Star 266 TOP 6E80 – 12 151,00 zł brutto.

W prowadzonym postępowaniu złożono 4 oferty.

  1. DJ. MET Józef Olak
ul. Krzywa 34
37-450 Stalowa Wola                                                                                                            

2. J Trucks v.o.f.
Kleiburg 835
1104 EA Amsterdam

3. R.S.G. METAL Janusz Grad 
  ul. Trześniowska 11
  27-600 Sandomierz

4. VITO Anna Feć 
ul. Plażowa 5 
77-400 Złotów

Grzegorz Pietrzyk – Zamawiający
Ankieta – Strategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021 – 2030 Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Ankieta – Strategia
Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021 – 2030

Szanowni Mieszkańcy
Powiatu Opatowskiego,

            W związku z prowadzeniem prac
nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021 – 2030,
zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, która jest ważną
częścią konsultacji społecznych. Zamieszczone w niej pytania mają kluczowe
znaczenie dla określenia, jakie kierunki powinien przyjąć Powiat Opatowski dla
rozwoju na najbliższe lata (2021-2030).

Państwa opinia i wiedza są niezwykle istotne w procesie formułowania
użytecznych i trafnych wniosków z przeprowadzonej na bazie ankiety analizy.
Zapewniamy, że ankieta jest całkowicie anonimowa, a uzyskane dane będą służyły
wyłącznie na potrzeby opracowania Strategii.

Szacunkowy czas wypełnienia wynosi nie więcej niż ok. 15-20 minut. Poświęcony
przez Państwa czas pozwoli nam na realizację zadań Powiatu w zgodzie z Państwa
oczekiwaniami.

Ankieta dostępna jest pod linkiem https://forms.gle/xiH3UtPpff4EZ6tx7

Ankiety prosimy wypełniać do dnia
11.02.2021r.

Serdecznie
zapraszamy do współpracy!
„Zabezpieczenie mieszkańców Powiatu Opatowskiego w walce z COVID-19 oraz podmiotów zaangażowanych w walkę z epidemią”


http://zdpopatow.pl/wp-content/uploads/2021/02/RPOWŚ-EFS-Plakat-promocyjny-COVID-19-Opatów.pdf
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r.

Zarząd
Dróg Powiatowych w Opatowie, zgodnie z art. 23 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo
Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm. )

przedstawi
plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie planuje przeprowadzić w
2021 r.

L.P Przedmiot
zamówienia
Rodzaj
zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)
Przewidywany
tryb udzielenia zamówień
 
Orientacyjna
wartość zamówienia
(podane
w netto)
Przewidywany termin
wszczęcia postępowania
w
ujęciu kwartalnym
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0730T w m. Malice
Kościelne oraz przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000625 w km
6+610
roboty
budowlane
tryb podstawowy
art. 275 pkt 1 ustawy
1 038 000,00 II
2. Przebudowa drogi pow nr 0731T i drogi pow nr 0730T
polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika w m. Malice Kościelne o łącznej
dł. ok. 1,200 km.
roboty
budowlane
tryb podstawowy
art. 275 pkt 1 ustawy
1 164 900,00 II
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 0698T polegająca na
budowie chodnika w m. Wszechświęte odc. dł. ok. 0,635 km
roboty
budowlane
tryb podstawowy
art. 275 pkt 1 ustawy
512 895,00 II
4. Remont drogi powiatowej nr 0720T Iwaniska – Tęcza –
Krępa Dolna – Boduszów – Mydłów – Kaczyce – Grocholice – Włostów w m. Włostów
w km od 13+145 do 14+840 o dł. 1,695 km
roboty
budowlane
tryb podstawowy
art. 275 pkt 1 ustawy
797 040,00 II
5. Dostawa benzyny i oleju napędowego dla potrzeb Zarządu
Dróg Powiatowych w Opatowie w 2022 roku,
dostawy tryb podstawowy
art. 275 pkt 1 ustawy
235 766,00 IV

                                                                                                                                                                    Grzegorz Pietrzyk

Opatów, dnia 15. 01.
2021r.                                   ____________________

                                                                                              Kierownik Zamawiającego
Informacja w sprawie trybu pracy Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie w związku z sytuacją sanitarno – epidemiologiczną.

Szanowni Państwo,

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną związaną z rosnącym ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania obsługa interesantów odbywać się będzie w miarę możliwości w trybie pracy zdalnej.

Prosimy o wykorzystanie kanałów elektronicznych w zakresie administracji publicznej, tj.:

     adres e-mail: zdpopatow@poczta.onet.pl

     telefon: 15 86 82 485

Prosimy o powstrzymanie się od osobistych wizyt w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie.

Za utrudnienia przepraszamy.