Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej Nr:  1567T

Przebudowa drogi powiatowej nr 1567T Stodoły – Zawichost w m. Stodoły Kolonia w km 0+000 – 0+374 odc. dł. 0,374 km

1) Wyżej wymienione postępowania prowadzone są na platformie zakupowej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

2) Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

3) Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

4) Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

5) Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.

Termin składania ofert – do 03. 04. 2023 r. do godz. 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg powiatowych Nr: 1580T; 1567T; 1551T

Część nr 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1580T Bidziny – Grochocice – Łopata – Stodoły Wieś w m. Grochocice w km 1+855 – 2+853 odc. dł. 0,998 km

Część nr 2. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1567T Stodoły – Zawichost w m. Stodoły Kolonia, Łopata w km 2+858 – 3+483 odc. dł. 0,625 km

Część nr 3. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1551T Mydłów – Przepiórów – Konary Kolonia  w miejscowości Przepiórów, Borków w km 2+318 – 2+948 odc. dł. 0,630 km

1) Wyżej wymienione postępowania prowadzone są na platformie zakupowej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

2) Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

3) Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

4) Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

5) Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.

Termin składania ofert – do 29. 03. 2023 r. do godz. 10:00
Zamówienia publiczne na roboty budowlane. Budowa chodnika w m. Bidziny; Remont drogi Ożarów – Gliniany

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1572T Bidziny – Jasice – Smugi – dr. woj. Nr 755 w miejscowości Bidziny od km 0+870 do km 1+865 polegająca na budowie chodnika na odcinku o długości 0,995 km
2. Remont drogi powiatowej nr 1524T Ożarów – Gliniany – Teofilów w m. Ożarów, Gliniany w km 1+075 – 1+810 odc. o dł. 0,735 km

Termin składania ofert – do 20. 03. 2023 r. do godz. 10:00
Wyżej wymienione postępowania prowadzone są na platformie zakupoewj pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok. Aktualizacja 28. 03. 23r.

Rodzaj zamówienia Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb/procedura zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Termin wszczęcia postępowania
  Roboty budowlane   1.1.1 Remont drogi powiatowej nr 1524T Ożarów – Gliniany – Teofilów w m. Ożarów, Gliniany w km 1+075 – 1+810 odc. o dł. 0,735 km   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy 414 092,00 zł   II kw.
  Roboty budowlane   1.1.2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1540T Dziewiątle – Wola Jastrzębska – Iwaniska w m. Jastrzębska Wola polegająca na budowie zatoki autobusowej i chodnika o łącznej dł. 0,152 km.   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy 379 133,00 zł   II kw
  Roboty budowlane   1.1.3 Przebudowa drogi powiatowej nr 1537T gr. pow. opatowskiego – Wszachów – Iwaniska w miejscowości Wszachów od km 2+160 do km 3+156 na odcinku o długości 0,996 km   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy 1 519 726,83 zł  II kw.
  Roboty budowlane   1.1.4 Przebudowa dróg nr 1546T Łężyce – Gołoszyce – Zaldów miejscowości Modliborzyce polegająca na budowie chodnika na odcinku o łącznej długości  ok. 0,380 km   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy 766 284,55 zł   II kw.
  Roboty budowlane   1.1.5 Przebudowa drogi powiatowej nr 1572T Bidziny – Jasice – Smugi – dr. woj. Nr 755 w miejscowości Bidziny od km 0+870 do km 1+865 polegająca na budowie chodnika na odcinku o długości 0,995 km”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy 1 638 559,35 zł   III kw.
  Roboty budowlane   1.1.6 Przebudowa przejść dla pieszych :
nr 0776T w m. Ujazd; nr 0716T w m. Baćkowice; nr 0720T, 0725T w m. Włostów; nr 0720T, 0722T w m. Mydłów; nr 0685T w m. Jakubowice; nr 0703T w m. Sadowie  
  Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy 1 267 110,00 zł   III kw.
  Roboty budowlane 1.1.7 Przebudowa drogi powiatowej nr 1533T Zochcin – Sadowie – DK. Nr 9 w m. Sadowie od km 0+876 do km 1+626 polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku o dł. 0,750 km na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy 1 000 000 zł I kw.
  Dostawy   1.2.1 Dostawa benzyny i oleju napędowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie w 2024 roku,   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy 341 463,00 zł   IV kw.
Usługi Wyk. dokumentacji  proj. dla zadania pn : Przebudowa drogi powiatowej nr 1551T (0722T) Mydłów – Przepiórów – Konary Kolonia
w miejscowości Przepiórów, Borków od km 2+037 do km 3+093 na odcinku o długości 1,056 km.Wyk. dokumentacji  proj. dla zadania pn : Przebudowa DP nr 0745T Przybysławice-Śmiłów-Chrapanów -Suchodółka w m. Śmiłów w km   ok.1+175 – 1+549 odc. o dł. ok. 0,374 kmWykon. Dok. proj. dla zadania pn „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1567T w m. Stodoły Kolonia, Łopata w km ok. 0 + 000 – 0+374, 2+858-3+528 o łącznej dł. ok. 1,044 kmWykon. Dok. proj. dla zadania pn” Przebudowa drogi powiatowej nr 1540T w km  ok. 3+195 – 3+590 o dł. ok. 0,395 km oraz przebudowa drogi nr 1334T  w km ok. 0+000 – 0+275 o dł. ok. 0,275 km w m. Jastrzębska Wola  o łącznej dł. ok. 0,670 km  Wykon. Dok. proj. dla zadania pn” Przebudowa drogi powiatowej nr 1551T  w m. Kamieniec w km  ok. 4+222 – 4 + 947 odc. o dł. ok. 0,725 km  „Wykon. Dok. proj. dla zadania pn” Przebudowa drogi powiatowej  nr 1537T w m. Stobiec, Wola Skolankowska  w km ok. 6+895 – 7+957 odc.     o dł. ok 1,062 kmWykon. Dok. proj. dla zadania pn „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1574T w m. Karsy polegająca na budowie chodnika  o dł. ok. 1,100 km, oraz regulacji stanu prawnego pasa drogowego  Wykon. Dok. proj. dla zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580T w m. Grochocice w km ok 1+814 – 3+192 odc. ok. 1,378 km”
  Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy 345 528,46 zł   I kw.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok. Aktualizowany 30. 09. 2022r.

Rodzaj
zamówienia
Pozycja
Planu
Przedmiot
zamówienia
Przewidywany
tryb/procedura zamówienia
Orientacyjna
wartość zamówienia
Termin
wszczęcia postępowania
  Roboty budowlane   1.1.1   Przebudowa drogi powiatowej
nr 0730T w m. Malice Kościelne w km 6+560 – 6+660 oraz przebudowa obiektu
mostowego o nr ewid. (JNI): 30000625 w km 6+610
  Zamówienie udzielane jest w
trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy
  1 686 048,74 zł   III kw.
  Roboty budowlane   1.1.2   Przebudowa drogi pow nr
0731T i drogi pow nr 0730T polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika w m.
Malice Kościelne o łącznej dł. ok. 1,173 km.
  Zamówienie udzielane jest w
trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy
  1 170 021,95 zł   II kw
  Roboty budowlane   1.1.3   2) Przebudowa drogi
powiatowej nr 0686T Tarłów – Ostrów – gr. woj. świętokrzyskiego w m. Ciszyca
Górna polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 0,800 km
  Zamówienie udzielane jest w
trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy
  1 056 472,00 zł   III kw.
  Roboty budowlane   1.1.4   1) Przebudowa drogi
powiatowej nr 0717T w m. Modliborzyce polegająca na budowie chodnika o dł.
ok. 0,400 km
  Zamówienie udzielane jest w
trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy
  657 856,10 zł   III kw.
  Roboty budowlane   1.1.5   Przebudowa drogi powiatowej
nr 0711T w m. Jastrzębska Wola polegająca na budowie zatoki autobusowej i
chodnika na odcinku o łącznej dł. 0,152 km
  Zamówienie udzielane jest w
trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy
  281 884,55 zł   III kw.
  Roboty budowlane   1.1.6   Przebudowa drogi powiatowej
nr 703T Zochcin – Sadowie – droga krajowa nr 9 w m. Sadowie polegająca na
budowie chodnika o dł. ok. 0,800 km
  Zamówienie udzielane jest w
trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy
  1 056 475,61 zł   III kw.
  Roboty budowlane   1.1.7   10) Przebudowa drogi
powiatowej nr 0758T Bidziny – Bidziny Kolonia – Jasice – Smugi – dr. woj. Nr
755 w m. Bidziny polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 1,240 km
  Zamówienie udzielane jest w
trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy
  1 637 536,00 zł   III kw.
  Roboty budowlane   1.1.8   Remont dróg powiatowych: nr
0733T w m. Leszczków odc. dł. 1,096 km; nr 0720T w m. Kaczyce odc. dł. 0,796
km; nr 0720T w m. Mydłów odc. o dł. 0,390 km;
  Zamówienie udzielane jest w
trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy
  701 417,88 zł   II kw.
Roboty budowlane 1.1.9 Remont drogi nr 1580T Bidziny –
Grochocice – Łopata – Stodoły Wieś
w
m. Grochocice w km 1+814 – 3+192,
odc. o długości 1,378 km
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
735 178,30 PLN Wrzesień
Roboty budowlane 1.1.10 Remont
drogi nr 1541T Gryzikamień – Łopatno – Miłoszowice Kolonia w m. Wygiełzów,
Łopatno w km 0+000 -1+582, odc. o długości 1,582 km
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
1 258 551,31 PLN Wrzesień
Roboty budowlane 1.1.11 Remont
drogi nr 1537T gr. pow.
opatowskiego
– Wszachów – Iwaniska
w m.
Wszachów w km 3+960 – 4+860,
odc. o długości 0,900 km
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
610 603,07 PLN Wrzesień
Roboty budowlane 1.1.12 Remont
drogi nr 1551T Mydłów –
Przepiórów
– Konary Kolonia w m.
Kamieniec
w km 4+093 – 4+814, odc.
o długości 0,721 km
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
494 012,27 PLN Wrzesień
Roboty budowlane 1.1.13 Remont
drogi nr 1534T gr. pow.
ostrowieckiego
– Ruszków – Sadowie –
DK Nr 9 w
m. Ruszków, Sadowie w
km 2+920 –
3+930, odc. o długości
1,010 km
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
644 239,32 PLN Wrzesień
Roboty budowlane 1.1.14 Remont
drogi nr 1537T gr. pow.
opatowskiego
– Wszachów – Iwaniska
w m. Stobiec,
Wola Skolankowska w
km 6+895 –
7+957, odc. o długości
1,062 km
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
572 517,28 PLN Wrzesień
Roboty budowlane 1.1.15 Remont
drogi nr 1576T Gr. woj.
świętokrzyskiego
– Ciszyca Górna –
Maruszów –
Linów w m. Słupia
Nadbrzeżna
w km 12+101 – 12+981,
odc. o długości 0,880 km
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
452 976,94 PLN Wrzesień
Roboty budowlane 1.1.17 Remont dróg powiatowych: nr 1537T w m. Wszachów gm. Baćkowice; nr 1537T w m. Stobiec, Wola Skolankowska gm. Iwaniska. Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
1183120,35 PLN Wrzesień
Roboty budowlane 1.1.16 Remont
drogi nr 1567T Stodoły –
Zawichost
w m. Stodoły Kolonia,
Łopata w
km 0+000 – 0+374 km, w km
2+858 –
3+528, odc. o długości 1,044
km
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
518 333,00 PLN Wrzesień
  Dostawy   1.2.1   Dostawa benzyny i oleju
napędowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie w 2023 roku,
  Zamówienie udzielane jest w
trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy
  370 000,00 zł   IV kw.
  Dostawy   1.2.2   Zakup koparko – ładowarki
(używanej)
  Zamówienie udzielane jest w
trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy
  250 000,00 zł   II kw.
Ankieta – Strategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021 – 2030 Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Ankieta – Strategia
Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021 – 2030

Szanowni Mieszkańcy
Powiatu Opatowskiego,

            W związku z prowadzeniem prac
nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021 – 2030,
zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, która jest ważną
częścią konsultacji społecznych. Zamieszczone w niej pytania mają kluczowe
znaczenie dla określenia, jakie kierunki powinien przyjąć Powiat Opatowski dla
rozwoju na najbliższe lata (2021-2030).

Państwa opinia i wiedza są niezwykle istotne w procesie formułowania
użytecznych i trafnych wniosków z przeprowadzonej na bazie ankiety analizy.
Zapewniamy, że ankieta jest całkowicie anonimowa, a uzyskane dane będą służyły
wyłącznie na potrzeby opracowania Strategii.

Szacunkowy czas wypełnienia wynosi nie więcej niż ok. 15-20 minut. Poświęcony
przez Państwa czas pozwoli nam na realizację zadań Powiatu w zgodzie z Państwa
oczekiwaniami.

Ankieta dostępna jest pod linkiem https://forms.gle/xiH3UtPpff4EZ6tx7

Ankiety prosimy wypełniać do dnia
11.02.2021r.

Serdecznie
zapraszamy do współpracy!
„Zabezpieczenie mieszkańców Powiatu Opatowskiego w walce z COVID-19 oraz podmiotów zaangażowanych w walkę z epidemią”


http://zdpopatow.pl/wp-content/uploads/2021/02/RPOWŚ-EFS-Plakat-promocyjny-COVID-19-Opatów.pdf
Informacja w sprawie trybu pracy Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie w związku z sytuacją sanitarno – epidemiologiczną.

Szanowni Państwo,

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną związaną z rosnącym ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania obsługa interesantów odbywać się będzie w miarę możliwości w trybie pracy zdalnej.

Prosimy o wykorzystanie kanałów elektronicznych w zakresie administracji publicznej, tj.:

     adres e-mail: zdpopatow@poczta.onet.pl

     telefon: 15 86 82 485

Prosimy o powstrzymanie się od osobistych wizyt w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie.

Za utrudnienia przepraszamy.