OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM (cenowe)

Opatów, 14. 04.
2021r

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM (cenowe)

Zamówienie
publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w art. 2, ust 1. pkt 1
ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na dostawę (sprzedaż):

nowej kosiarki tylno
– bocznej z nożami szeklowymi  tylu „Y”
przystosowanej do pracy przy koszeniu
poboczy dróg w kolorze drogowym (pomarańczowy, żółty,
czerwony).

I. Wymagania:

 1. szerokość
  robocza 160 cm,
 2. kąt nachylenia + 90o /  – 65o,
 3. obroty WOM 540 obr/min,
 4. przekładnia zewnętrzna wzmocniona z wolnym kołem 62KM,
 5. zasięg od środka ciągnika do końca głowicy 250 – 280
   cm,
 6. podwójne łożyskowanie rolki podporowej,
 7. noże tnące w systemie szeklowym  „ Y”
  szt. 70 – 76,  (układ 6 – rzędowy),
 8. rozdzielacz dwusekcyjny z funkcją pływającą,
 9. amortyzator hydrauliczno – gazowy, 
 10. klapa tylna otwierana – łatwy dostęp do noży,
 11. przystosowana do pracy z ciągnikiem rolniczym o mocy do
  120 KM,
 12. bezpiecznik najazdowy mechaniczny automatycznych,
 13. gwarancja 12 miesięcy,

Zamawiający zastrzega sobie, że przed wyborem oferty
dokona oględzin przedmiotu zamówienia
i sprawdzenia postawionych wymogów.

Zamawiający przyjmie oferty na dostawę kosiarki od
oferentów, których siedziba jest zlokalizowaną

w promieniu nie większym niż 100 km od siedziby Zamawiającego w Opatowie przy
ul. Lipowskiej 2.

II. Prosimy o
złożenie oferty do dnia 19. 04. 2021 r. do godz. 1000

III.
Oferty prosimy składać w siedzibie zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

ul.
Lipowska 2
27-500 Opatów

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00

tel/fax: 15 8682485

zdpopatow@poczta.onet.pl

IV.
Dopuszcza się składanie ofert faksem (15 8682485),  pocztą e-mali (skan oferty)

V. Termin wykonania
zamówienia – do  30. 04. 2021 r.

VI. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego ogłoszenia i jego warunków oraz
do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert. (K.c. Art.  701 §  3; Art.  703 §  1)

W załączeniu:

– Formularz cenowy; do pobrania

        Grzegorz
Pietrzyk

    ……………………………………

     Podpis Zamawiającego
Ankieta – Strategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021 – 2030 Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Ankieta – Strategia
Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021 – 2030

Szanowni Mieszkańcy
Powiatu Opatowskiego,

            W związku z prowadzeniem prac
nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021 – 2030,
zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, która jest ważną
częścią konsultacji społecznych. Zamieszczone w niej pytania mają kluczowe
znaczenie dla określenia, jakie kierunki powinien przyjąć Powiat Opatowski dla
rozwoju na najbliższe lata (2021-2030).

Państwa opinia i wiedza są niezwykle istotne w procesie formułowania
użytecznych i trafnych wniosków z przeprowadzonej na bazie ankiety analizy.
Zapewniamy, że ankieta jest całkowicie anonimowa, a uzyskane dane będą służyły
wyłącznie na potrzeby opracowania Strategii.

Szacunkowy czas wypełnienia wynosi nie więcej niż ok. 15-20 minut. Poświęcony
przez Państwa czas pozwoli nam na realizację zadań Powiatu w zgodzie z Państwa
oczekiwaniami.

Ankieta dostępna jest pod linkiem https://forms.gle/xiH3UtPpff4EZ6tx7

Ankiety prosimy wypełniać do dnia
11.02.2021r.

Serdecznie
zapraszamy do współpracy!
„Zabezpieczenie mieszkańców Powiatu Opatowskiego w walce z COVID-19 oraz podmiotów zaangażowanych w walkę z epidemią”


http://zdpopatow.pl/wp-content/uploads/2021/02/RPOWŚ-EFS-Plakat-promocyjny-COVID-19-Opatów.pdf
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r.

Zarząd
Dróg Powiatowych w Opatowie, zgodnie z art. 23 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo
Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm. )

przedstawi
plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie planuje przeprowadzić w
2021 r.

L.P Przedmiot
zamówienia
Rodzaj
zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)
Przewidywany
tryb udzielenia zamówień
 
Orientacyjna
wartość zamówienia
(podane
w netto)
Przewidywany termin
wszczęcia postępowania
w
ujęciu kwartalnym
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0730T w m. Malice
Kościelne oraz przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000625 w km
6+610
roboty
budowlane
tryb podstawowy
art. 275 pkt 1 ustawy
1 038 000,00 II
2. Przebudowa drogi pow nr 0731T i drogi pow nr 0730T
polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika w m. Malice Kościelne o łącznej
dł. ok. 1,200 km.
roboty
budowlane
tryb podstawowy
art. 275 pkt 1 ustawy
1 164 900,00 II
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 0698T polegająca na
budowie chodnika w m. Wszechświęte odc. dł. ok. 0,635 km
roboty
budowlane
tryb podstawowy
art. 275 pkt 1 ustawy
512 895,00 II
4. Remont drogi powiatowej nr 0720T Iwaniska – Tęcza –
Krępa Dolna – Boduszów – Mydłów – Kaczyce – Grocholice – Włostów w m. Włostów
w km od 13+145 do 14+840 o dł. 1,695 km
roboty
budowlane
tryb podstawowy
art. 275 pkt 1 ustawy
797 040,00 II
5. Dostawa benzyny i oleju napędowego dla potrzeb Zarządu
Dróg Powiatowych w Opatowie w 2022 roku,
dostawy tryb podstawowy
art. 275 pkt 1 ustawy
235 766,00 IV

                                                                                                                                                                    Grzegorz Pietrzyk

Opatów, dnia 15. 01.
2021r.                                   ____________________

                                                                                              Kierownik Zamawiającego
Informacja w sprawie trybu pracy Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie w związku z sytuacją sanitarno – epidemiologiczną.

Szanowni Państwo,

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną związaną z rosnącym ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania obsługa interesantów odbywać się będzie w miarę możliwości w trybie pracy zdalnej.

Prosimy o wykorzystanie kanałów elektronicznych w zakresie administracji publicznej, tj.:

     adres e-mail: zdpopatow@poczta.onet.pl

     telefon: 15 86 82 485

Prosimy o powstrzymanie się od osobistych wizyt w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie.

Za utrudnienia przepraszamy.