Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej Nr:  1567T

Przebudowa drogi powiatowej nr 1567T Stodoły – Zawichost w m. Stodoły Kolonia w km 0+000 – 0+374 odc. dł. 0,374 km

1) Wyżej wymienione postępowania prowadzone są na platformie zakupowej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

2) Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

3) Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

4) Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

5) Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.

Termin składania ofert – do 03. 04. 2023 r. do godz. 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg powiatowych Nr: 1580T; 1567T; 1551T

Część nr 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1580T Bidziny – Grochocice – Łopata – Stodoły Wieś w m. Grochocice w km 1+855 – 2+853 odc. dł. 0,998 km

Część nr 2. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1567T Stodoły – Zawichost w m. Stodoły Kolonia, Łopata w km 2+858 – 3+483 odc. dł. 0,625 km

Część nr 3. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1551T Mydłów – Przepiórów – Konary Kolonia  w miejscowości Przepiórów, Borków w km 2+318 – 2+948 odc. dł. 0,630 km

1) Wyżej wymienione postępowania prowadzone są na platformie zakupowej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

2) Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

3) Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

4) Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

5) Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.

Termin składania ofert – do 29. 03. 2023 r. do godz. 10:00
Zamówienia publiczne na roboty budowlane. Budowa chodnika w m. Bidziny; Remont drogi Ożarów – Gliniany

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1572T Bidziny – Jasice – Smugi – dr. woj. Nr 755 w miejscowości Bidziny od km 0+870 do km 1+865 polegająca na budowie chodnika na odcinku o długości 0,995 km
2. Remont drogi powiatowej nr 1524T Ożarów – Gliniany – Teofilów w m. Ożarów, Gliniany w km 1+075 – 1+810 odc. o dł. 0,735 km

Termin składania ofert – do 20. 03. 2023 r. do godz. 10:00
Wyżej wymienione postępowania prowadzone są na platformie zakupoewj pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.