Ogłoszenie o zamówieniu publicznym. „Budowa i przebudowa 40-tu przejść dla pieszych na drogach powiatowych…

Zamówienie publiczne pn.: „Budowa i przebudowa 40-tu przejść dla pieszych na drogach powiatowych  mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ich oddziaływania, na obszarze Powiatu Opatowskiego”.
Zadanie realizowane przy udziale finansowym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.
Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy pzp zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 24.10.2019, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) Dostawa benzyny i oleju napędowego

             Nr sprawy TDiM.26.1.7.2020                                                          
                                                                                                                                   Opatów,  07. 12. 2020r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O
WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na:

Dostawa benzyny i oleju napędowego dla
potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie w 2021 roku, jako zakup
bezgotówkowy w stacji paliw z możliwością
tankowania przy użyciu elektronicznych kart paliwowych.

Działając na podstawie art. 40 ust.
1  Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z
2019r, poz.1843)  Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie zawiadamia o wszczęciu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. 
Nazwa i adres zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w
Opatowie

ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

Godziny urzędowania: 7:00 –
15:00

tel/fax.   015 8682485

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na
podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na
której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

SIWZ zamieszczona zostanie na stronie
internetowej: http://zdpopatow.pl/?cat=13

 Na wniosek Wykonawcy
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie
Zamawiającego od dnia  07.
12. 2020r.

godz. pracy: 7:00 –  15:00

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

– 09132100-4 Benzyna bezołowiowa

– 09134100-8 Olej napędowy

Dostawa benzyny i oleju napędowego dla
potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie w 2019 roku, jako zakup
bezgotówkowy w stacji paliw z możliwością tankowania przy użyciu
elektronicznych kart paliwowych.

Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy,
sukcesywny, zakup w 2021 roku paliw ciekłych w ilościach detalicznych:

 1. benzyny bezołowiowej 95     – 5 000 l
 2. olej napędowy       – 60 000 l

 1. Zamawiający będzie tankował paliwa na stacjach paliw
  Wykonawcy,
  w zależności od potrzeb do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych,
  specjalnych  oraz kanistrów
   i beczek.
 2. Wykonanie
  przedmiotu umowy będzie realizowane sukcesywnie zgodnie
  z potrzebami Zamawiającego przez okres 12 miesięcy, od dnia 1 stycznia 2020 r.
  do dnia 31 grudnia 2020 r.
 3. Zamawiający
  zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilościowego przedmiotu
  zamówienia, a Wykonawcy nie będzie z tego tytułu przysługiwało żadne
  roszczenie.
 4. Zakup paliwa będzie dokonywany bezgotówkowo w systemie elektronicznych kart paliwowych wydanych Zamawiającemu na jego koszt, po
  przekazaniu wykazów nr rejestracyjnych.
 5. Wymagania
  dla stacji paliw:

– Wykonawca powinien posiadać stacje paliw w całej
Polsce, w tym posiadać co najmniej 1 stacją paliw zlokalizowaną w promieniu nie
większym niż 8,5 km
od siedziby Zamawiającego w Opatowie przy ul. Lipowskiej 2 oraz nie większym
niż 8,5 km
od siedziby Obwodu Drogowego w Smugach gm. Ożarów (woj. świętokrzyskie).

 • Ustala
  się następujące okresy rozliczeniowe dla transakcji bezgotówkowych:
  od 1 do 15 dnia miesiąca i od 16 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. Za
  datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.
 • Wykonawca
  gwarantuje, że jakość paliwa spełnia obowiązujące
  prawem wymagania.
 • Wykonawca,
  na każde żądanie Zamawiającego okaże mu świadectwo jakości paliwa.
 • Zamawiający
  zastrzega sobie możliwość kontroli jakości paliwa pod względem jego zgodności z
  obowiązującymi normami.

V.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga realizacji
zamówienia w terminie od 1 stycznia 2021 r. (lub w przypadku nie zawarcia umowy
przed tym terminem – od dnia zawarcia umowy) do 31 grudnia 2021r.

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Oferty
  pozostaną ważne przez okres 30 dni.
 2. Bieg
  terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego
  może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz,
  co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do
  Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,
  nie dłuższy jednak niż 60 dni.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
o których mowa w art.22 ust. 1b ustawy w zakresie:

a) kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z
odrębnych przepisów.

Wykonawca spełni warunek jeśli
wykaże, że posiada aktualną koncesję zezwalająca na obrót paliwami ciekłymi.

b) sytuacji ekonomicznej
lub finansowej.

Zamawiający
nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku
udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do
oferty oświadczenia.

c) zdolności technicznej
lub zawodowej.

Zamawiający
nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku
udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do
oferty oświadczenia.

VIII. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY NIE
PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU.

6.1 O udzielenie zamówienia
publicznego mogą się  ubiegać wykonawcy,
którzy wykażą brak podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

6.2 Nie wykazanie braku podstaw
wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

6.3 Brak podstaw wykluczenia
musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz podmioty udostępniające Wykonawcy zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuację finansową lub ich sytuacje ekonomiczną.

6.4 Zamawiający może wykluczyć
wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

IX.  PODSTAWY WYKLUCZENIA, O
KTÓRYCH MOIWA W ART. 24 UST. 5:

O udzielenie zamówienia
publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp w zakresie pkt 1), 2), 4)  tj.:

 Z postępowania o udzielenie zamówienia
zamawiający wyklucza wykonawcę:

1) w stosunku do którego
otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz.
978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844
oraz z 2016 r. poz. 615);

 2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył
obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w
wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;

4) który, z przyczyn leżących
po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

Nie wykazanie braku podstaw
wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z
art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

Brak podstaw wykluczenia musi
potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz podmioty udostępniające Wykonawcy zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuację finansową lub ekonomiczną.

Zamawiający może wykluczyć
wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

UWAGA:

Zamawiający
zastrzega sobie na podst. art. 24 aa.1 ustawy Pzp., iż w pierwszej kolejności
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw
do wykluczenia zostanie dokonana zgodnie z formuł „spełnia – nie spełnia”,

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1 W celu
wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i
niepodlegania wykluczeniu z postępowania do oferty należy dołączyć:

– oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy i art. 24 ust. 5
pkt. 1,

– oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b ustawy.

2 Dokumenty,
które wykonawcy będą musieli złożyć na żądanie zamawiającego w terminie
przez niego wskazanym, nie krótszym niż termin określony w art. 26 ust. 2
ustawy i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 23 lipca
2020r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020r. poz. 1282) (niżej
wskazanych dokumentów nie należy dołączać do oferty, zamawiający zwróci się o
właściwe dokumenty do wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona,
zgodnie z art. 24aa ustawy):

–  aktualną koncesję zezwalająca na obrót
paliwami ciekłymi.

3 Zgodnie z
art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj.
informacji z otwarcia ofert), przekaże
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej
, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia
(załącznik do SIWZ).

4 Wykonawcy,
którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie warunki udziału w postępowaniu mogą
spełnić łącznie,  gdzie warunek musi
spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.

Warunek w
zakresie kompetencji lub uprawnień składa każdy Wykonawca, którego ten dokument
dotyczy w taki sposób aby samodzielnie potwierdzić spełnienie warunku w
całości.

W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia i
dokumenty, o których mowa w pkt  7.1 i
7.2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5 Wykonawca,
który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W celu
weryfikacji, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów,
które określają w szczególności:

1) zakres
dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób
wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;

3) zakres i
okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

Zobowiązanie
podmiotu trzeciego należy dołączyć do oferty.

Zobowiązanie
podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno
posiadać, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał
się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez
osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym
zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi
udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci.

6 Wykonawca,
który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o
tych podmiotach w oświadczeniu o spełnianiu warunków i oświadczeniu o
niepodleganiu wykluczeniu.

7 Jeżeli
wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o
niepodleganiu wykluczeniu.

8 Jeżeli
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca
2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia), składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w §7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

XI. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM.

Zamawiający
nie wymaga wniesienia wadium.

XII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZEDNIE

 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej
  Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

a) (C) cena 30 %

b) (U) upust 
60%

c) (G) czynny 24/dobę – 10%

1) Oferty Wykonawców będą
oceniane według następujących kryteriów i wag:

a) Najniższa cena oferty
– 30%
,

Punkty będą przyznawane wg
wzoru:

C = ( C najniższa / C badana ) x 100 x 30 %

b) Najwyższy stały upust
– 60%

Punkty będą przyznawane wg
wzoru:

U = ( Upust oferty bad / Upust najwyższy ) x 100 x 60 %

c)  Czynny 24h/dobę  –  
TAK/NIE

Przy
kryterium (G) „czynny 24/dobę” Zamawiający
przyzna 10 punktów za możliwość
całodobowego tankowanie paliw; 0  punktów 
za brak możliwość całodobowego
tankowanie paliw.

2) O wyborze oferty
najkorzystniejszej zadecyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów. Pod uwagę
będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Za ofertę najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz
uzyska największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

XIII. ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty:

1. W razie zmiany waluty obowiązującej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub zmiany przepisów podatkowych mających bezpośredni
wpływ na ceny, w szczególności wysokości podatku VAT, Umowa zostanie zmieniona,
z zachowaniem formy pisemnej. W razie zmiany waluty obowiązującej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przeliczone zgodnie
z oficjalnie obowiązującym kursem wymiany. W przypadku zmiany wysokości podatku
VAT, wynagrodzenie brutto zostanie zmienione odpowiednio do zmian wysokości
podatku VAT i będzie obowiązywać z dniem wejścia w życie zmienionych stawek
VAT.

2. W razie wystąpienia
sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne
będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.

X. Miejsce i termin składania
ofert.

– w siedzibie zamawiającego:    Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, Lipowska 2, 27-500
Opatów,
w sekretariacie do dnia  15.
12. 2020 r. do godz. 10:00

XI. Miejsce i termin otwarcia
ofert.

– w siedzibie zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, Lipowska 2, 27-500
Opatów, w świetlicy  dnia  15.
12. 2020 r. o godz. 10:15 

XII. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

XIII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIV. Termin zamieszczenia
ogłoszenia o zamówieniu w UZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w
Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07. 12. 2020r,  

Ogłoszenie nr 763114-N-2020 z dnia
07.12.2020 r.

Zamawiający
nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający
nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Przedmiotem
niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający
nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp.

Zamawiający
nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający
nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

SIWZ i załączniki do pobrania

Grzegorz Pietrzyk

………………………………………..

Kierownik
Zamawiającego

______________________________________________________________________________________________
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy TDiM.26.1.6.2020       

   Opatów,  04. 12. 2020r.

Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

Lipowska 2

27-500 Opatów

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  pod nazwą: 

Remont drogi powiatowej
nr 0707T Stara Słupia – Jeleniów – Wieś – Majdan – Podłazy – Piórków – Załącze
– Komorniki – Wszachóww w m. Piórków  w
km 3+003 – 3+683 odc. dł. 0,680
km

Zadania realizowane przy udziale
finansowym  Funduszu Dróg Samorządowych

1. Działając na podstawie 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 1843)  Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje,
że w prowadzonym postępowaniu Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę
złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę
złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo
Drogowe Sp. z o.o.

DYLMEX –
INWESTYCJE Sp.k.

Ul. Towarowa
44

28-200 Staszów

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 60%; Gwarancja –
5%; Jakość wykonania poboczy – 35%;

3. Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w
postępowaniu, jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i złożył najkorzystniejszą ofertę w
kryterium:  cena – 60,00pkt;  
gwarancja – 5,00 pkt,; jakość – 35,00 pkt.;

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.
1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

4. W prowadzonym postępowaniu złożono 8 ofert.

1) Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych

ROADSTAR Sp. z o.o.

Pawłów 100

27-225
Pawłów

– przyznane punkty  98,20: cena – 58,20pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;  

2) Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych „FART”

Ul.
Ściegiennego 268A

25-116 Kielce

– przyznane punkty  92,20: cena – 52,20pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;  

3) Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych

„DROKAM”
Tomasz Wojtas

Piaseczno
44

27-670 Łoniów

– przyznane punkty  63,80 pkt: cena – 58,80 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -0,00 pkt.;

4) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z
o.o.

Ul.
Rakowska 40

28-200 Staszów

– przyznane punkty  95,80 pkt: cena – 55,80 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;

5) Konsorcjum firm:

Lider:
PBI Infrastruktura S.A.

Ul.
Kolejowa 10 E

23-200
Kraśnik

Partner:
PBI WMB Sp. z o.o.

Ul.
Błonie 8

27-600 Sandomierz

– przyznane punkty  88,60 pkt: cena – 48,60 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;

6) „BUDROMOST – STARACHOWICE” Sp. z o.o.

Ul.
Św. Rocha 31

27-215 Wąchock

– przyznane punkty  97,00 pkt: cena – 57,00 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;

7) FHU „KOWEX” Piotr Cieśla

Łomno 1G

27-225
Pawłów

– przyznane punkty  94,00 pkt: cena – 54,00 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;

8) Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

DYLMEX –
INWESTYCJE Sp.k.

Ul. Towarowa
44

28-200 Staszów

– przyznane punkty  100,00 pkt: cena – 60,00 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;

                Zamawiający
informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym
postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, i nie później
jednak niż przed terminem związania
ofertą.

Grzegorz Pietrzyk

………………………………………

Kierownik Zamawiającego
Informacja z otwarcia ofert

(Informacja z otwarcia ofert)

Nr sprawy TDiM.26.1.6.2020 

   Opatów,  02. 12. 2020r.

Remont drogi powiatowej nr 0707T Stara Słupia – Jeleniów – Wieś – Majdan – Podłazy – Piórków – Załącze – Komorniki – Wszachóww w m. Piórków  w km 3+003 – 3+683 odc. dł. 0,680 km

Zadania realizowane przy udziale
finansowym  Funduszu Dróg Samorządowych

Zamawiający
na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości  422 469,32

TERMIN
WYKONANIA ZAMÓWIENIA – 30. 06. 2021r.

TERMIN PŁATNOŚCI – 30 dni

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

Nr
oferty
Nazwa oferenta Wartość brutto Gwarancja Termin wykonania
 
1.
 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
ROADSTAR Sp. z o.o.
Pawłów 100
27-225 Pawłów
288 000,00 84 m-ce  
30.06.2021 r.
 
2.
Przedsiębiorstwo
Robót Inżynieryjnych „FART”

Ul. Ściegiennego 268A
25-116 Kielce
320 225,86 84 m-ce  
30.06.2021 r
 
3.
 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„DROKAM”
Tomasz Wojtas

Piaseczno 44
27-670 Łoniów
284 160,52 84 m-ce  
 
30.06.2021 r
 
4.
Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

Ul. Rakowska 40
28-200 Staszów
298 929,67 zł 84 m-ce  
 
30.06.2021 r
 
5.
 
Konsorcjum firm:
Lider: PBI
Infrastruktura S.A.

Ul. Kolejowa 10 E
23-200 Kraśnik
Partner: PBI WMB Sp.
z o.o.

Ul. Błonie 8
27-600 Sandomierz
341 203,49 zł 84 m-ce  
 
 
30.06.2021 r
6. „BUDROMOST –
STARACHOWICE” Sp. z o.o.

Ul. Św. Rocha 31
27-215 Wąchock
292 140,99 84 m-ce  
30.06.2021 r.
7. F.H.U.
„KOWEX” Piotr Cieśla

Łomno 1G
27-225 Pawłów
308 551,42 84 m-ce  
30.06.2021 r.
8. Przedsiębiorstwo Drogowe
Sp. z o.o.

DULMEX – INWESTYCJE
Sp.k.

Ul. Towarowa 44
28-200 Staszów
278 042,20 84-mce  
30.06.2021 r.

UWAGA!

Zamawiający
przypomina, iż zgodnie z art.
24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj.
informacji z otwarcia ofert), przekaże
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej
, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia
(załącznik
nr 5 do SIWZ
).

            
Grzegorz Pietrzyk

      
………………………………………

          
podpis Zamawiającego
Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ

Zarząd Dróg
Powiatowych w Opatowie
                                                                Opatów, 30.11.2020 roku

ul.
Lipowska 2

27-500
Opatów

Ogłoszenie o zmianie terści SIWZ

Do wszystkich Wykonawców

                Dot. Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
roboty budowlane, nr sprawy: TDiM.26.1.6.2020, na:

Remont
drogi powiatowej nr 0707T Stara Słupia – Jeleniów – Wieś – Majdan – Podłazy –
Piórków – Załącze – Komorniki – Wszachów w m. Piórków w km 3+003 – 3+683 odc.
dł. 0,680 km

Zamawiający
zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019
poz. 1843) dokonuje zmiany w treści SIWZ w Załączniku nr 7 Umowa.

Zmienia
się zapis § 10 ust 1 dotyczący
zabezpieczenia należytego wykonania umowy i otrzymuje on brzmienie:

1. Zamawiający
wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przed jej
podpisaniem
w wysokości 5% wynagrodzenia
ustalonego w § 7 ust. 1.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Uzasadnienie:

Ustawa o
dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie
płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o
zmianie niektórych innych ustaw wprowadza zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na poziomie maksymalnym 5% ceny całkowitej podanej w
ofercie.

Powyższa
zmiana wiąże strony z chwilą ogłoszenia niniejszej treści.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią przedstawionej
zmiany jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenia Zamawiającego.

   Grzegorz Pietrzyk

…………………………………..

Kierownik
zamawiającego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) Remont drogi powiatowej nr 0707T Stara Słupia – Jeleniów – Wieś – Majdan – Podłazy – Piórków – Załącze – Komorniki – Wszachów w m. Piórków w km 3+003 – 3+683 odc. dł. 0,680 km

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O
WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Remont drogi powiatowej
nr 0707T Stara Słupia – Jeleniów – Wieś – Majdan – Podłazy – Piórków – Załącze
– Komorniki – Wszachów w m. Piórków w km 3+003 – 3+683 odc. dł. 0,680 km

Zadanie realizowane przy udziale
finansowym  Funduszu Dróg Samorządowych

Działając na podstawie art. 40 ust.
1  Prawa zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843
t.j.) Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. 
Nazwa i adres zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w
Opatowie

ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

Godziny urzędowania: 7:00 –
15:00

fax.         015 8682485

zdpopatow@poczta.onet.pl

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na
podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie
specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

SIWZ zamieszczona zostanie na stronie internetowej: http://zdpopatow.pl

 Na wniosek Wykonawcy
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie
Zamawiającego od dnia  17.
11. 2020r.

godz. pracy: 7:00 –  15:00

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Remont drogi powiatowej
nr 0707T Stara Słupia – Jeleniów – Wieś – Majdan – Podłazy – Piórków – Załącze
– Komorniki – Wszachów w m. Piórków w km 3+003 – 3+683 odc. dł. 0,680 km

1) Wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych
zamówienie obejmuje:

45.23.31.20-6
roboty w zakresie budowy dróg

2) Przedmiot zamówienia obejmuje:


roboty przygotowawcze;


roboty ziemne – 110,52 m3;


fundamentowanie drogi – 668,72
m2;


frezowanie istn. nawierzchni śr. gr. do 2 cm (profilujące) – 1700 m2;


wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki asfaltowej grysowożwirowej, grubość
warstwy po zagęszczeniu 6 cm
(kategoria ruchu KR1-KR2 – AC 16 W 50/70) – 416 m2;


wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralnobitumiczną grysowo-żwirową
w ilości średnio 100 kg/m2 (kategoria ruchu KR1-KR2 – AC 16 W 50/70) – 363,77
t;


wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowożwirowej, grubość
warstwy po zagęszczeniu 4 cm
(kategoria ruchu KR1-KR2 – AC 11 S 50/70) – 3601,57 m2;


wykonanie przepustów z rur HDPE SN8 o średnicy 1000 mm ułożonych na ławie
z kruszywa gr. 50 cm
wraz z zasypaniem i odtworzeniem warstw konstrukcyjnych drog- 10m;


wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej szarej, grubości 8 cm na podsypce z kruszywa
2/5 mm o grubości 5 cm
– 140m2;


wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej szarej, grubości 8 cm na podsypce z kruszywa
2/5 mm o grubości 5 cm
(przełożenie istniejącej nawierzchni, regulacja wysokościowa – 70% kostki do
wykorzystania) – 255 m2;


roboty wykończeniowe,


bariera U-11a rurowo prętowa z rur fi 50mm wraz z fundamentem – 48m;


bariera energochłonna  SP-09 wraz z
fundamentem – 16 m;


oznakowanie poziome i pionowe.

2) Szczegółowy zakres robót
budowlanych przedstawia załącznik przedmiar robót i projekt budowlany.

3) Oferent ma obowiązek
zapoznać się z przedmiotem zamówienia w terenie.

5)Termin gwarancji na roboty budowlane: minimum 5 lat od daty
odbioru ostatecznego. Okres rękojmi rozszerza się na okres o 3 miesiące ponad
okres gwarancji.

Na wszystkie roboty wykonane w ramach kontraktu Wykonawca udziela minimum 5-letniej  gwarancji od dnia dokonania odbioru ostatecznego
przez Zamawiającego.

Początek okresu gwarancyjnego określa data zatwierdzenia protokołu
ostatecznego odbioru robót.

6) Zamawiający
działając na podstawie z art. 29 ust. 3a ustawy,  określa w opisie przedmiotu zamówienia na
roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego
czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn zm.).

 1. Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia,
  (działając na podstawie ww. art. 29 ustawy Pzp), wykonawca zatrudnił na
  podstawie umowy o pracę co najmniej:

1 kierownika budowy wykonującego
czynności związane z obowiązkami wynikającymi z ustawy Prawo budowlane i 4 robotników, którzy będą wykonywać
czynności w zakresie prac fizycznych ogólnobudowlanych na cały okres realizacji
zamówienia.

 • Wykonawca
  obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1.
  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w chwili podpisania umowy przedłożył wykaz
  osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z kopią potwierdzonych za
  zgodność z oryginałem zawartych umów o pracę, stanowiących załączniki do
  wykazu. W zakresie wrażliwych danych osobowych kopie dołączonych umów o pracę
  powinny zapewniać bezpieczeństwo i ochronę danych.

W
przypadku, gdy Zamawiający do weryfikacji zobowiązany będzie posiadać stosowne
pełnomocnictwa do przedłożenia przed ZUS/KRUS, Wykonawca na pierwsze wezwanie
bezzwłocznie je dostarczy.

3. Zmiana osób, wskazanych w wykazie, o którym mowa powyżej wymaga
spełnienia łącznie poniższych warunków:

1) nowo wyznaczona osoba musi spełniać wymagania określone w
warunkach udziału w postępowaniu, w toku którego Wykonawca został wyłoniony,

2) Zamawiający udzieli Wykonawcy pisemnej zgody na zmianę
osoby wyznaczonej do wykonywania przedmiotu umowy.

Zmiana ta nie jest zmianą umowy.

W
wypadku braku zgłoszenie Zamawiającemu zmiany osoby, będą naliczone kary
umowne, zgodnie z zapisami wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ.

V.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Termin
  przekazania placu budowy nastąpi protokolarnie w ciągu 7 dni po upływie dnia 1
  kwietnia 2021 roku, co jest równoznaczne z terminem rozpoczęcia robót
  budowlanych.
 2. Termin
  zakończenie realizacji zamówienia: do dnia 30.
  06. 2021r.
 3. Ostateczny
  odbiór zamówienia odbędzie się po dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów
  niezbędnych do przeprowadzenia przedmiotowego odbioru, potwierdzonych przez
  Nadzór Inwestorski.

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 • Oferty
  pozostaną ważne przez okres 30 dni.
 • Bieg
  terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 • Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego
  może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz,
  co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do
  Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,
  nie dłuższy jednak niż 60 dni.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w
postępowaniu, określone przez Zamawiającego
,
dotyczące:

 1. Kompetencji
  lub uprawnień do prowadzenia o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie
warunków:

Zamawiający
nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku
udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do
oferty oświadczenia.

 • Sytuacji
  ekonomicznej i finansowej.

Określenie
warunków:

Zamawiający
nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku
udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do
oferty oświadczenia

 • Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie
warunków:

Zamawiający
uzna, że Wykonawca zdolny do należytego wykonania zamówienia to taki, który
wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał
i zakończył co najmniej 2 zamówienia obejmujące budowę, przebudowę  lub remont (z wyłączeniem remontów
cząstkowych) o takim samym charakterze robót, o wartości robót co najmniej
600 000 zł brutto każda (słownie złotych: sześćset tysięcy).

VIII. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY NIE
PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU.

6.1 O udzielenie zamówienia
publicznego mogą się  ubiegać wykonawcy,
którzy wykażą brak podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

6.2 Nie wykazanie braku podstaw
wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

6.3 Brak podstaw wykluczenia
musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz podmioty udostępniające Wykonawcy zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuację finansową lub ich sytuacje ekonomiczną.

6.4 Zamawiający może wykluczyć
wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

IX.  PODSTAWY WYKLUCZENIA, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5:

O udzielenie zamówienia
publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp w zakresie pkt 1), 2), 4)  tj.:

 Z postępowania o udzielenie zamówienia
zamawiający wyklucza wykonawcę:

1) w stosunku do którego
otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz.
978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259
i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

 2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył
obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w
wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;

4) który, z przyczyn leżących
po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

Nie wykazanie braku podstaw
wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z
art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

Brak podstaw wykluczenia musi
potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz podmioty udostępniające Wykonawcy zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuację finansową lub ekonomiczną.

Zamawiający może wykluczyć
wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie
na podst. art. 24 aa. ust. 1 ustawy Pzp., iż w pierwszej kolejności dokona
oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do
wykluczenia zostanie dokonana zgodnie z formuł „spełnia – nie spełnia”,

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. W celu
wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i
niepodlegania wykluczeniu z postępowania do oferty należy dołączyć:

– oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy i art. 24 ust. 5
pkt. 1,

– oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b ustawy.

2. Zgodnie z
art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj.
informacji z otwarcia ofert), przekaże
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej
, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia
(załącznik do SIWZ).

3. W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia,
o których mowa w pkt  1 i 2  składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.

Dokumenty
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4. Wykonawca,
który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W celu
weryfikacji, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów,
które określają w szczególności:

1) zakres
dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób
wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;

3) zakres i
okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

Zobowiązanie
podmiotu trzeciego należy dołączyć do oferty.

Zobowiązanie
podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno
posiadać, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał
się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez
osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym
zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia
zasobu przez podmiot trzeci.

5. Wykonawca,
który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o
tych podmiotach w oświadczeniu o spełnianiu warunków i oświadczeniu o
niepodleganiu wykluczeniu.

6. Jeżeli
wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o
niepodleganiu wykluczeniu.

7. Jeżeli
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca
2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia), składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w §7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

X. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM.

1.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00

2.
Wadium wnosi się przed
upływem terminu składania ofert.

3.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1)
pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)
gwarancjach bankowych;

4)
gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz.
110, t.j.),

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w
Kielcach O/OPATÓW 44 8493 0004 0120 0349 9399 0002 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia wnoszą jedno wadium zabezpieczające ich ofertę wspólną. Umowa
gwarancji ubezpieczeniowej może być zawarta przez jednego z tych wykonawców,
ale udzielenie ochrony ubezpieczeniowej musi nastąpić na rzecz wszystkich
wykonawców wchodzących w skład konsorcjum, którzy w treści ubezpieczeniowej
gwarancji zapłaty wadium będą zdefiniowani jako Zobowiązany albo Wykonawca.

XI. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZEDNIE

 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej (ON) Zamawiający będzie kierował się
  następującymi kryteriami oceny ofert:

  1. (C) cena 60 %
  1. (G) okres gwarancji  5%
  1. (J)
   jakość wykończenia poboczy – 35%

 1. Przez kryterium cena (C) Zamawiający rozumie całkowity koszt realizacji
  zamówienia. Do oceny Zamawiający przyjmuje cenę brutto wpisaną przez Wykonawcę
  w formularzu oferty. Liczba punktów w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona
  zgodnie ze wzorem:

C = ( Cmin / Cb ) x 100 x 60 %

gdzie:

C – ilość punktów przyznana za cenę

C min – najniższa cena w złożonych ofertach

C b – cena badanej oferty

100-
wskaźnik stały

60 % –
procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta
w kryterium cena  może
otrzymać maksymalnie
60 punktów.

 • Przez kryterium okres gwarancji (G) do oceny Zamawiający przyjmuje okres
  gwarancji wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty.

Zgodnie
z warunkami SIWZ minimalny okres gwarancji wynosi 5 lata. Zamawiający przy obliczeniu punktów w tym kryterium
zastosuje następujące wyliczenie:

–  udzielenie 5 letniej gwarancji na roboty
objęte zamówieniem – 0 pkt

–  udzielenie 6 letniej gwarancji na roboty
objęte zamówieniem – 2,5 pkt

–  udzielenie 7 letniej gwarancji na roboty
objęte zamówieniem – 5 pkt

Maksymalnie wykonawca w kryterium okres gwarancji może
zaproponować 7 lat  gwarancji na roboty
objęte zamówieniem.

Oferta w kryterium okres gwarancji może
otrzymać maksymalnie
5 punktów.

3)
Przez kryterium jakość (J) wykończenia
poboczy przyjmuje się parametry techniczne wykończenia poboczy przedstawione w
(Załącznik nr 8) tj.:

– pojedyncze powierzchniowe
utrwalenie poboczy grysem kamiennym i emulsją asfaltową – 35 pkt;

– pobocza wykonane z materiału
kamiennego w kolorze kontrastującym do nawierzchni jezdni bitumicznej – 10 pkt;

– technologia zachowana z
przedmiaru robót – 0 pkt

Oferta w kryterium jakość może
otrzymać maksymalnie
35 punktów.

Oferta najkorzystniejsza (ON) = (C) + (G) + (J)

Za ofertę
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania
Zamawiającego oraz uzyska największą liczbę punktów spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu.

2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

Wykonawca, składając ofertę, informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku
podatkowego, wskazując (rodzaj) towar lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku – informację należy złożyć w druku oferty.

3. Zamawiający
poprawia w  ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, inne omyłki polegające na
niezgodności oferty ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty, o czym niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.

4. W toku badania i oceny ofert
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.

1) Odpowiedź Wykonawcy na
wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, do złożenia oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,
lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, uznana zostanie za złożoną w terminie, jeżeli dotrze
do Zamawiającego w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę) we wskazanym terminie.

Uwaga: faks, e-mail nie jest oryginałem ani
kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
Przesłanie przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia w wyznaczonym terminie za
pośrednictwem faksu, a następnie doręczone Zamawiającemu oryginału lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę po upływie terminu
zostanie uznane za niezłożenie wymaganego dokumentu, oświadczenia w wyznaczonym
terminie.

2) Odpowiedź Wykonawcy na
wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 4, do
złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w art. 25 ust. 1.
ustawy
uznana zostanie za złożoną w terminie, jeżeli dotrze faksem lub e-mail do
Zamawiającego w terminie wskazanym, a oryginał pisma (wyjaśnień) przesłany
listem doręczony zostanie w terminie późniejszym, bez zbędnej zwłoki. 

XII. ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki ewentualnych zmian
określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji:

 1. W razie
  zmiany waluty obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zmiany
  przepisów podatkowych mających bezpośredni wpływ na ceny, w szczególności
  wysokości podatku VAT, Umowa zostanie zmieniona, z zachowaniem formy pisemnej.
  W razie zmiany waluty obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przeliczone zgodnie z oficjalnie obowiązującym
  kursem wymiany. W przypadku zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie brutto zostanie
  zmienione odpowiednio do zmian wysokości podatku VAT i będzie obowiązywać z
  dniem wejścia w życie zmienionych stawek VAT.

2.
Termin wykonania robót objętych niniejszą umową może ulec zmianie w przypadku:

 1. opóźnienia
  przekazania przez Zamawiającego placu budowy;
 2. nie
  przekazania w ustalonych terminach kompletu dokumentacji technicznej, jeśli
  jest przewidziana;
 3. przerw
  w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego;
 4. przerw
  w realizacji robót, powstałych z przyczyn nie zależnych od Wykonawcy, które
  nastąpiły wskutek siły wyższej;
 5. zlecenia
  robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub
  zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

3. W razie wystąpienia sytuacji zmiany
obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie
treści umowy do aktualnego stanu prawnego.

X. Miejsce i termin składania
ofert.

– w siedzibie zamawiającego:    Zarząd
Dróg Powiatowych w Opatowie
, Lipowska
2, 27-500 Opatów,
w sekretariacie do dnia  02.
12. 2020 r. do godz. 10:00

XI. Miejsce i termin otwarcia
ofert.

– w siedzibie zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, Lipowska 2, 27-500
Opatów, w świetlicy  dnia  02.
12. 2020 r. o godz. 10:15

XII. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

XIII.
Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w UZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w
Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17. 11. 2020r.

   nr 533917-N-2020

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania
ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania
ofert wariantowych.

Przedmiotem
niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający
przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający
nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający
nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

SIWZ i załączniki do pobrania

Grzegorz Pietrzyk

………………………………………..

Kierownik
Zamawiającego

______________________________________________________________________________________________